Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì? Đánh giá thế nào?

Giáo viên tiểu học hàng năm phải tự đánh giá về chuẩn nghề nghiệp. Vậy chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì và dựa trên những tiêu chí nào? Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT thì Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống phẩm chất, năng lực mà giáo viên có được. học sinh cần đạt để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong cơ sở giáo dục tiểu học.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì? Đánh giá thế nào?

Trong đó, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được đánh giá dựa trên 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí quy định tại Chương II của Quy định ban hành kèm theo Thông tư 20. Cụ thể:

1. Các tiêu chuẩn về phẩm chất nhà giáo

Tiêu chuẩn này yêu cầu giáo viên phải tuân thủ các quy định và thực hành về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện đạo đức, xây dựng phong cách nhà giáo.

– Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

– Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

2. Tiêu chuẩn phát triển nghề nghiệp và chuyên môn

Chuẩn này yêu cầu giáo viên phải có kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. – Tiêu chí 3: Phát triển nghề nghiệp cá nhân

– Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

– Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

– Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

– Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

3. Các tiêu chuẩn về xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chuẩn này yêu cầu giáo viên phải xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường.

– Tiêu chí 8: Xây dựng văn hóa học đường

– Tiêu chí 9: Thực hiện quyền dân chủ trong trường học

– Tiêu chí 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

4. Tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Chuẩn này yêu cầu giáo viên tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

– Tiêu chí 11: Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan khác

– Tiêu chí 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện các hoạt động dạy học cho học sinh

– Tiêu chí 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

5. Trình độ sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục.

Chuẩn này yêu cầu giáo viên phải biết sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục.

– Tiêu chí 14: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

– Tiêu chí 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

2. Đánh giá và xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Theo Điều 11 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp mỗi năm một lần vào cuối năm học và người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên. hai năm một lần vào cuối năm học.

Trong đó, kết quả đánh giá sẽ được xếp loại theo quy định tại Điều 10 như sau:

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có đủ các tiêu chí từ mức khá trở lên, ít nhất 2/3 tiêu chí đạt mức khá, trong đó có tiêu chí về chuyên môn, nghiệp vụ. dịch vụ tốt;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có đủ các tiêu chuẩn ở mức đạt trở lên, có ít nhất 2/3 tiêu chí đạt mức khá trở lên, trong đó đạt tiêu chuẩn về chuẩn phát triển nghề nghiệp. môn học, ngành nghề đạt loại khá trở lên;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chuẩn ở mức đạt trở lên;

– Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí đánh giá là không đạt (tiêu chí đánh giá là không đạt khi không đạt yêu cầu về mức độ đạt yêu cầu của tiêu chí đó).

3. Lựa chọn giáo viên cốt cán theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tiêu chuẩn tuyển chọn giáo viên cốt cán cấp tiểu học được quy định tại Điều 12 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 20 như sau:

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy cấp tiểu học tính đến thời điểm tuyển chọn;

– Được xếp loại, đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt từ loại khá trở lên, trong đó tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ phải đạt từ loại khá trở lên;

– Có năng lực thiết kế và thực hiện các giờ dạy mẫu, tổ chức hội thảo, hội thảo, tập huấn về phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục, các nội dung đổi mới liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ. dịch vụ, bồi dưỡng để đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn tham khảo, học tập;

– Có năng lực sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục, xây dựng và phát triển học liệu số, đào tạo giáo viên;

– Có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy phổ thông cốt cán.

Ngoài ra, trường hợp nhà trường có số lượng giáo viên đủ điều kiện trên theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên thì ưu tiên xét chọn giáo viên cốt cán theo các tiêu chí sau:

+ Có trình độ trên chuẩn đào tạo;

+ Được xếp loại, đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá; được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giảng dạy và giáo dục;

+ Có sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giải pháp sáng tạo trong dạy học và giáo dục được công nhận và sử dụng rộng rãi trong nhà trường và địa phương.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *