Kinh tế thị trường là gì?

Nước ta hiện nay đang đi theo loại hình kinh tế là kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là gì?

1. Kinh tế thị trường là gì?

Kinh tế thị trường là một loại hình phát triển kinh tế – xã hội, trong đó các quan hệ kinh tế, trao đổi, mua bán sản phẩm và đặc biệt là phân chia lợi ích, trục lợi … được điều chỉnh và chi phối bởi các quy luật của thị trường.

Không tạo ra lợi nhuận thì người sản xuất, kinh doanh không có động lực để tiếp tục, nhất là thúc đẩy sản xuất kinh doanh của mình, nên sự trì trệ của xã hội là điều tất yếu. Vì vậy, có thể nói kinh tế thị trường là kết quả quan trọng của quá trình phát triển lâu dài trong nền văn minh của cả loài người kể từ khi nó xuất hiện, chứ không phải là tài sản hay độc quyền của một hình thức kinh tế. – xã hội nào?

Kinh tế thị trường là gì?

2. Đặc điểm của kinh tế thị trường

Nền kinh tế thị trường nước ta có đầy đủ 2 đặc điểm sau:

Kinh tế thị trường là một loại hình phát triển kinh tế – xã hội trong đó các quan hệ kinh tế, trao đổi, mua bán sản phẩm và đặc biệt là phân chia lợi ích, trục lợi … được điều chỉnh và kiểm soát bởi các quy luật thị trường.

Không tạo ra lợi nhuận thì người sản xuất, kinh doanh không có động lực để tiếp tục, nhất là thúc đẩy sản xuất kinh doanh của mình, do đó, sự trì trệ của xã hội là điều tất yếu. Vì vậy, có thể nói kinh tế thị trường là kết quả quan trọng của quá trình phát triển lâu dài trong nền văn minh của cả loài người kể từ khi nó xuất hiện, chứ không phải là tài sản hay độc quyền của một hình thức kinh tế. – xã hội nào? Đặc điểm và tiêu chí cơ bản của các yếu tố thị trường trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và toàn cầu hóa.

 • Thứ nhất, có đủ loại thị trường, bao gồm thị trường các yếu tố sản xuất, thị trường hàng hóa và dịch vụ, v.v …; các loại thị trường được phát triển; về cơ bản là một thị trường cạnh tranh bình đẳng, kết nối các nền kinh tế khu vực và toàn cầu
 • Thứ hai, quyền sở hữu tài sản và quyền sở hữu tài sản rõ ràng, được xác định rõ ràng; được bảo vệ an toàn với độ tin cậy cao
 • Thứ ba, các chủ thể thị trường phải độc lập về mặt pháp lý và đa dạng về loại hình; có quyền tự chủ và quyền tự do kinh doanh; nghĩa là tự do quyết định sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu, sản xuất như thế nào, tự do định giá và trao đổi theo cung cầu thị trường.
 • Thứ tư, các loại thị trường đều có sự cạnh tranh bình đẳng, trật tự; độc quyền được kiểm soát hiệu quả; cạnh tranh không lành mạnh, không lành mạnh bị loại trừ
 • Thứ năm, tự do kinh doanh, cạnh tranh thị trường bình đẳng và có trật tự là hai yếu tố cơ bản chi phối việc phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế và sự lựa chọn của các chủ thể thị trường.
 • Thứ sáu, giá cả của tất cả hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản xuất (vốn, đất đai, lao động, tài nguyên thiên nhiên, v.v.) được xác định dựa trên sự khan hiếm, cạnh tranh và quan hệ. cung – cầu của thị trường
 • Thứ bảy, cuối cùng là đào thải sáng tạo, tức là cạnh tranh thị trường công bằng và có trật tự sẽ chọn ra “người chiến thắng”.

Các đặc trưng và tiêu chí cơ bản của yếu tố nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại và toàn cầu hóa

 • Thứ nhất, quản lý và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô;
 • Thứ hai, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm hiệu lực thi hành, trong đó, nổi bật là quy định rõ ràng, cụ thể về loại tài sản, quyền sở hữu tài sản và cách bảo vệ hữu hiệu. Quyền sở hữu tài sản; bảo đảm quyền tự do giao kết và thực thi hợp đồng; bảo đảm cạnh tranh công bằng, bình đẳng và kiểm soát có hiệu quả các hình thức độc quyền kinh doanh dưới mọi hình thức; kiểm soát và loại bỏ tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, không công bằng dưới mọi hình thức, v.v.
 • Thứ ba, khắc phục những khiếm khuyết, thất bại của thị trường; đồng thời không làm cho thị trường hoạt động một cách méo mó, sai lệch, không tạo ra các tín hiệu thị trường sai lệch cho các thành viên tham gia thị trường.
 • Thứ tư, hợp tác và tạo cơ hội phát triển cho khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội khác.
 • Thứ năm, tạo điều kiện và bảo đảm bình đẳng về cơ hội phát triển cho mọi công dân; thực hiện phân phối lại thu nhập nhằm giảm bất bình đẳng, bất bình đẳng trong xã hội và hỗ trợ, giúp đỡ các nhóm xã hội yếu thế, các vùng, địa phương kém phát triển.
 • Thứ sáu, bảo đảm hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tổ chức cung cấp các dịch vụ công, xã hội thiết yếu và thực hiện các nhiệm vụ xã hội khác.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *